01مارس 2012

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

28مارس 2018

نوشته اومبرتو اکو با ترجمه لیلی گلستان در باب ترجمه رمان اینجا بخوانید.